افتخارات

اخذ رتبه برتر ++A از شرکت آکپا در طرح رتبه‌بندی سازنده‌های شرکت
دریافت لوح و تندیس از کنگره ملی چهره های ماندگار صنعت معدن تجارت ایران
دریافت لوح تقدیر و تندیس توسط آقای علی الوندی از کنگره ملی چهره های ماندگار صنعت معدن تجارت ایران
1