افتخارات

دریافت لوح و تندیس از کنگره ملی چهره های ماندگار صنعت معدن تجارت ایران
دریافت لوح تقدیر و تندیس توسط آقای علی الوندی از کنگره ملی چهره های ماندگار صنعت معدن تجارت ایران
دریافت گرید برتر +A از شرکت آکپا ایران در زمینه ساخت انواع درب و پنجره
1