انواع پنجره خم

پنجره بازشو 360 درجه محوری با خم گنبدی
[ Photo ] پنجره خم با دولنگه بازشو فریم از پروفیل (AH59 (code:2739لنگه از پروفیل (AH47 (code:723
نمونه شماره 19
نمونه شماره 19
درب با لنگه بازشو و قوس های شکمی و بر عکس شکمی
نمونه شماره 34
نمونه شماره 34
کتیبه قوسی (خورشیدی)
نمونه شماره 10
نمونه شماره 10
پنجره قوسی دو لنگه بازشو دوجهت کتیبه خورشیدی
نمونه شماره 11
نمونه شماره 11
نمای کرتین وال خورشیدی