ساختمان مسکونی مهندس نورانی

 خیابان توحید - خیابان طوسی