مهندس حبیبی-خمکاری یکپارچه فریم،مولیون،لنگه و زهوار شیشه پروفیل ترمال بریک بصورت U یکپارچه با رنگ آنادایز براق ( دولنگه بازشو فرانسوی)