پنجره خم با شیشه طرح ویترای و لنگه خم بازشو

شعاع خم کاری 30 سانتیمتر با پروفیل ترمال بریک TH60