پنجره خم فیکس با شیشه طرح ویترای

شعاع خم کاری 25 سانتیمتر با پروفیل نرمال ah59