1 (TH68-آکپا) پنجره های سنتی و اسلامی
2 یست خانه یزد (برگزیده جایزه معماری)
3 پنجره های سنتی و اسلامی (TH60-آکپا)
4 Kish International Airport Care Towerبه سایت ما خوش آمدید